top of page
  • Sam Carew

Diweddariad CCN

Mae Rhwydwaith Calon Cymru wedi penderfynu anghorffori a pharhau fel sefydliad aelodaeth wirfoddol, i ddilyn ei amcanion o adfywio gwledig ar hyd coridor rheilffordd Calon Cymru.


Mae aelodau Calon Cymru wedi bod yn brysur ar sawl prosiect yn ystod 2021-22. Maent yn cynnwys:

  • 'Dyfodol Gwledig' gan Severn Wye, gan gynnwys gwefan ar gyfer Llanymddyfri, https://www.llandovery.wales.

  • Ymdrechion parhaus Bronllys Wellbeing Park Community Land Trust i weithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i greu cartrefi fforddiadwy ac amwynderau cymunedol.

  • Gweithio i adfer tai cymdeithasol yn Cornwallis House, Llanwrda, sy'n eiddo i elusen. Mae'r tŷ, oedd yn cynnwys chwe fflat, yn adeilad rhestredig ac yn ddrud i'w adfer, yn enwedig gan y byddai incwm rhent yn y dyfodol yn gyfyngedig.

  • Cydgysylltu â Chwmni Datblygu Rheilffordd Calon Cymru, sy’n hyrwyddo’r llwybr trafnidiaeth gyhoeddus pwysig hwn.

  • Adroddiad wedi’i gyflwyno i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru, ar Cartrefi sy’n Addas i’r Dyfodol: yr Her Ôl-ffitio, a nododd ddiffygion mewn Tystysgrifau Perfformiad Ynni pan gânt eu cymhwyso i eiddo wedi’u hôl-osod yn y farchnad rhentu.

  • Ymateb i Bwyllgor Materion Cymreig Senedd y DU, ar Ddiwylliannol ac Economeg Masnach a Pholisi Amgylcheddol ar Ffermydd Teuluol yng Nghymru.

Comments


bottom of page